به گزارش موسسه ایثار خوزستان ، در این جلسه که با حضور مهرداد شیروانی مدیر موسسه ایثار خوزستان وتعدادی از اعضا هیئت مدیره مجتمع آموزشی غیرانتفاعی رهنما برگزار گردید، مقرر شد که هیئت مدیره موسسه رهنما که این مکان را از مستاجر قبلی آن کرایه کرده بودند و از آنجا که قرارداد مستاجر قبلی به اتمام رسید و به تعهدات خود نیز عمل ننموده، لذا می بایست ظرف مدت ۷۲ ساعت هرگونه پیشنهاد در خصوص اجاره کامل مجتمع طلاییه را ارائه در غیر اینصورت ملک را تخلیه کنند.

شیروانی مدیر موسسه فرهنگی و ورزشی توانبخشی خوزستان در رابطه این جلسه توضیح داد: در خصوص مشخص شدن وضعیت بستن قرارداد جدید یا تخلیه این مکان، نامه ای به مدیریت موسسه آموزشی غیرانتفاعی رهنما ارسال گردید که قرار شد این مسئله در هیئت مدیره این موسسه مطرح شده و نتیجه پس از بررسی به ما اعلام و در خصوص ادامه همکاری پیشنهادات موسسه مذکور مورد بررسی حقوقی قرارگیرد.