صبح روز شنبه ۱۲ بهمن ماه آقایان بیک رضایی و حیدری جهت بررسی و بازرسی به استان خوزستان تشریف آوردند ، این سفر با بازدید از مجتمع های تحت پوشش موسسه استانی همراه بود و پس از برگزاری جلسات متعدد با بخش های مختلف موسسه و همچنین بهره برداران هر دو مجموعه تا پایان روز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه ادامه داشت .